Ψυχολογία της Οικογένειας


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ5400

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Βασικές έννοιες και όροι που σχετίζονται με τα οικογενειακά συστήματα. Είδη, στάδια ανάπτυξης, δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας. Ψυχολογική διάσταση της οικογένειας: σχηματισμός και φθορά της σχέσης του ζευγαριού, χωρισμός, διαζύγιο, υιοθεσία, δεύτεροι γάμοι και μικτές οικογένειες, απώλεια και πένθος. Τυπολογία των γονέων και ο ρόλος της στην ανάπτυξη των παιδιών. Θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές θεραπείας της οικογένειας: Ψυχοθεραπεία, Οικογενειακή θεραπεία, Δομική θεραπεία, Στρατηγική θεραπεία, Βιωματική Οικογενειακή Θεραπεία, Θεραπευτική Σχολή του Μιλάνου. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται βιωματικές ασκήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και στην εξοικείωσή τους με τις διάφορες τεχνικές θεραπείας της οικογένειας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας
 • έχουν αποκτήσει γνώση των διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με το σχηματισμό και τη φθορά της σχέσης, το χωρισμό, το διαζύγιο, την απώλεια και το πένθος και τους δεύτερους γάμους
 • έχουν κατανοήσει το ρόλο της τυπολογίας των γονέων στην ανάπτυξη των παιδιών
 • έχουν κατανοήσει τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της οικογένειας
 • έχουν εξοικειωθεί με διάφορες τεχνικές θεραπείας της οικογένειας μέσα από ανάλογες βιωματικές ασκήσεις

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης:  Δια ζώσης διδασκαλία, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, μελέτη βασικής επιστημονικής βιβλιογραφίας

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 20
Συγγραφή εργασίας 20
Βιωματικές ασκήσεις 20
Διαδραστική διδασκαλία 45
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Οι φοιτητές αξιολογούνται με: α) γραπτή εξέταση (100%) του τελικού βαθμού, ή β) γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) και εργασία (20% του τελικού βαθμού) ή δύο προόδους (50% του τελικού βαθμού η κάθε μία) ή δύο προόδους (40% του τελικού βαθμού η κάθε μία) και εργασία (20% του τελικού βαθμού).
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κλειστού τύπου, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης θεμάτων σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Η εργασία περιλαμβάνει σύντομη γραπτή ( 600 έως 800 λέξεις) και προφορική παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Η εργασία για τους φοιτητές Erasmus περιλαμβάνει γραπτή παρουσίαση 3000-3500 λέξεων ενός θέματος σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος, με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Γεωργίου, Στ. (2012). Ψυχολογία των οικογενειακών συστημάτων. Αθήνα: Διάδραση
 • Τhoburn, J. W., & Sexton, T.L. (2015). Family Psychology: Theory, research and practice: West port, USA:ABC-CLIO
 • Τσιάντης, Γ. (1993). Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας. Αθήνα: Καστανιώτης
 • Παπαδιώτου-Αθανασίου, Β. (2000). Οικογένεια και όρια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
-Προτεινόμενη βιβλιογραφία για φοιτητές Erasmus
 • Ψυχολογία
 • Επιστήμες Αγωγής
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Journal of Family Psychology
 • Marriage and Family Review
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik