Πτυχιακή Μελέτη


 

Η Πτυχιακή Εργασία [ΠΤ1000] εκπονείται κατά τη διάρκεια του 4ου έτους σπουδών (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο) και εκλαμβάνεται ως ένα μάθημα, στο οποίο αποδίδονται 10 πιστωτικές μονάδες ECTS (5 ECTS στο Ζ΄ Εξάμηνο και 5 ECTS στο Η΄ Εξάμηνο) και 20 Διδακτικές Μονάδες (10 Δ.Μ. στο Ζ΄ Εξάμηνο και 10 Δ.Μ. στο Η΄ Εξάμηνο).

Εναλλακτικά, αντί για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα επιλογής που αντιστοιχούν σε 5 ECTS το καθένα (σύνολο 10 ECTS), με την προϋπόθεση ότι τα δύο αυτά μαθήματα θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια ομάδα (δηλαδή ο φοιτητής επιλέγει δύο [2] μαθήματα είτε από την ομάδα Οικονομίας και Διοίκησης, είτε από την ομάδα μαθημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πολιτισμικής Ανάπτυξης, είτε από την ομάδα μαθημάτων Αγωγής και Εκπαίδευσης). Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι φοιτητές στο Ζ΄ Εξάμηνο μπορούν να επιλέξουν ένα (1) επιπλέον μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου (που δεν έχουν παρακολουθήσει) και στο Η΄ Εξάμηνο ένα (1) επιπλέον μάθημα επιλογής εαρινού εξάμηνου (που δεν έχουν παρακολουθήσει).

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik