Στατιστική


 

Προπτυχιακό | 1ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΙΚ0305

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Ορισμός και περιεχόμενο της Στατιστικής. Εισαγωγή στις στατιστικές μεθόδους. Στοιχεία περιγραφικής Στατιστικής. Κατηγορίες-πηγές-μορφές Δεδομένων. Θεωρία δειγματοληψίας (καθορισμός πληθυσμού, σχεδιασμός ερωτηματολογίου, βασικοί τρόποι επιλογής τυχαίου δείγματος). Μέτρα θέσης και κεντρικής τάσης. Μέτρα διασποράς και μεταβλητότητας των δεδομένων. Ασυμμετρία και Κύρτωση. Εισαγωγή στην θεωρία πιθανοτήτων. Εφαρμογές με χρήση H/Y κάνοντας χρήση ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων (SPSS,. Gretl).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η συλλογή, η οργάνωση, η ανάλυση και η παρουσίαση δεδομένων τα οποία προέρχονται από «μετρήσεις» χαρακτηριστικών είναι οι βασικοί στόχοι της Στατιστικής. Επιπλέον η Στατιστική με την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προβλέψεων και προτάσεων καθίσταται ουσιαστικό εργαλείο για τη προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Η διδασκαλία για τη εκμάθηση της Στατιστικής γίνεται με επιτυχία μόνο αν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενδεδειγμένα στατιστικά πακέτα.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εργαστηριακές ασκήσεις

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει θεωρητικές ερωτήσεις αλλά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Χάλκος, Γ. (2011), Στατιστική, 3η έκδοση Συμπληρωμένη και Ενισχυμένη, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik