Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1224-ΓΕ03101

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου - υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα:Γνώσεις βασικών στοιχείων Στατιστικής

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Στατιστική ασχολείται με τις μεθόδους που καθιστούν τη γενίκευση των δειγματοληπτικών συμπερασμάτων στον γεννήτορα πληθυσμό, από τον οποίο και πήραμε το δείγμα. Αυτό μας βοηθάει στη λήψη σωστών αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Για το λόγο αυτό το παρόν μάθημα περιλαμβάνει τις γενικότερες έννοιες των πιθανοτήτων, των διαφόρων κατανομών δειγματοληψίας, στους ελέγχους υποθέσεων αλλά και στην εκτίμηση συσχετίσεων και παλινδρομήσεων. Η διδασκαλία για τη εκμάθηση της Στατιστικής γίνεται με επιτυχία μόνο αν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενδεδειγμένα στατιστικά πακέτα.

Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός της στατιστικής ανάλυσης, Είδη Δεδομένων και Μεταβλητών, Πίνακες και Διαγράμματα, Εισαγωγή στα Μέτρα Θέσης και Μεταβλητότητας. Εισαγωγή δεδομένων σε Η/Υ, Διαγράμματα, Ανάλυση Ποσοτικών δεδομένων Πίνακες και Διαγράμματα μέτρων θέσης. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων - Πίνακες και Διαγράμματα μέτρων Διασποράς – Συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών. Ανάλυση Ποιοτικών μεταβλητών – Πίνακες Συχνοτήτων- Πίνακες Διπλής Εισόδου. Επαγωγική Στατιστική – Διαστήματα Εμπιστοσύνης (μέσου, ποσοστών) – Εισαγωγή στους Ελέγχους υποθέσεων. Έλεγχοι Υποθέσεων. Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων - Απλή Γραμμική παλινδρόμηση. Απλή Γραμμική παλινδρόμηση - ANOVA. Εφαρμογές με χρήση H/Y. Δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων (STATA, Gretl).

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι κατά βάση εργαστηριακός και συνδυάζεται με γραπτές ασκήσεις που είναι υποχρεωτικές και παραδίδονται σε τακτές ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που ορίζονται από τον διδάσκοντα ανάλογα με τη ροή του μαθήματος.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση powerpoint στη διδασκαλία, Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 31
Συγγραφή εργασίας 30
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ο συνολικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως το άθροισμα: α) του 80% του βαθμού του τελικού διαγωνίσματος, β) του 20% του βαθμού της εργασίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Δημητριάδης Ε. (2016), Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL, Αθήνα, Εκδόσεις KΡITIKH
  • Ζαφειρόπουλος, Κ. (2013), Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες, Αθήνα Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik