Στατιστική και Εφαρμογές


 

Προπτυχιακό | 2ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΙΚ0307

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Θεωρία πιθανοτήτων. Κατανομές δειγματοληψίας. Εκτιμητική. Έλεγχος υποθέσεων. Ανάλυση Διακύμανσης. Συσχέτιση δύο μεταβλητών και Παλινδρόμηση. Μη παραμετρικές διαδικασίες. Εφαρμογές με χρήση H/Y. Δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός ή περισσοτέρων στατιστικών πακέτων (SPSS, Gretl).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

H Επαγωγική Στατιστική ασχολείται με τις μεθόδους που καθιστούν τη γενίκευση των δειγματοληπτικών συμπερασμάτων στον γεννήτορα πληθυσμό, από τον οποίο και πήραμε το δείγμα. Αυτό μας βοηθάει στη λήψη σωστών αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Για το λόγο αυτό το παρόν μάθημα περιλαμβάνει τις γενικότερες έννοιες των πιθανοτήτων, των διαφόρων κατανομών δειγματοληψίας, στους ελέγχους υποθέσεων αλλά και στην εκτίμηση συσχετίσεων και παλινδρομήσεων. Η διδασκαλία για τη εκμάθηση της Στατιστικής γίνεται με επιτυχία μόνο αν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και ενδεδειγμένα στατιστικά πακέτα.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει θεωρητικές ερωτήσεις αλλά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Χάλκος, Γ. (2011), Στατιστική, 3η έκδοση Συμπληρωμένη και Ενισχυμένη, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik