Στερεότυπα και Προκαταλήψεις στην Εκπαίδευση


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ4401

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 3 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό συνδυάζει θεωρητική διδασκαλία, ερευνητική εργασία πεδίου, καθώς και βιωματικές δραστηριότητες. Οι φοιτητές/τριες εισάγονται σε ζητήματα όπως:

 • Έννοια των στερεοτύπων σε σχέση με τα φύλα, την καταγωγή, τη γλώσσα, την κουλτούρα, και την οικογένεια.
 • Στερεότυπα σε σχέση με τη διαφήμιση, τα ΜΜΕ, τα ανέκδοτα και τη μουσική.
 • Διαπροσωπικές σχέσεις και στερεότυπα.
 • Σχολείο: Γενικεύσεις και απλουστεύσεις μεταξύ των μαθητών.

Στη συνέχεια οι φοιτητές επιλέγουν ένα στερεότυπο το οποίο συζητούν με την ομάδα τους, έπειτα το μελετούν μέσω μαγνητοσκοπημένων συνεντεύξεων και τέλος παρουσιάζουν και αναλύουν τη μελέτη τους στην ομάδα των συμφοιτητών τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές/τριες επιδιώκεται να:

 • Γνωρίσουν την έννοια, τη δημιουργία και τη λειτουργία των στερεότυπων και των προκαταλήψεων στην κοινωνία και την εκπαίδευση.
 • Μπορέσουν να αντιπαλέψουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις τους, ώστε να δημιουργήσουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο προκειμένου να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας:

Σύνολο Μαθήματος125
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εκπόνηση και παρουσίαση ομαδικών ή ατομικών εργασιών 86

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Γραπτή Εργασία
 • Προφορική Εξέταση
 • Δημόσια Παρουσίαση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Cohen-Eliya, M. & Hammer, Y. (2004). Advertisments, Stereotypes, and Freedom of Expression. Journal of Social Philosophy, 35(2), 165-187.
 • Halsterad, J.M. & Taylor, M.J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30 (2), 169-202. li>
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik