Σχολική ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού-Βιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1223-4222

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ειδίκευση:  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 7 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Επιστημονική Περιοχή & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Έννοια της ηγεσίας, Ηγεσία και management, Σχέσεις Ηγεσίας, Εξουσία και Ηγεσία, Μοντέλα και Θεωρίες Ηγεσίας, Η φύση της Ομάδας, Κουλτούρα και Ηγεσία, Ηγεσία και Συμπεριφορά, Κοινωνικό Κεφάλαιο και Ηγεσία, Βιώσιμη Ηγεσία, Διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας, Διαχείριση Κινδύνου, Έννοια και τεχνικές επίλυσης διοικητικών προβλημάτων (π.χ συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων) διαστάσεις των συλλογικών αποφάσεων μέσω του συλλόγου διδασκόντων και χρήση μελέτες περιπτώσεων. Οι βιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης αποσκοπούν στην ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η διάρκεια τους είναι 12 ώρες και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ασκήσεων αυτών οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», εξοικειώνονται με θέματα σχετικά με τα σύγχρονα μοντέλα σχολικής ηγεσίας και την εξέταση της αμφίδρομης σχέσης αυτής με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μέσω βιωματικών τεχνικών και πρακτικών μεθόδων, με απώτερο στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Ηγεσία είναι η ενεργοποίηση και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των αντικειμενικών σκοπών του εκπαιδευτικού οργανισμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σχολικού περιβάλλοντος και να μεταμορφώσουν ένα σχολείο σε μια ποιοτική και παραγωγική εκπαιδευτική μονάδα.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη Αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Αυτόνομη/μη καθοδηγούμενη μελέτη-συγγραφή εργασίας 50
Πρακτική Εφαρμογή 40
Σύνολο Μαθήματος 200

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις (70%) και γραπτή εργασία (30%). Το θέμα της εργασίας θα πρέπει να βασίζεται σε μια θεματική ενότητα του μαθήματος ενώ θα πρέπει να παρουσιαστεί η εργασία – μελέτη από τους φοιτητές

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η παρακάτω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και βοηθά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να κατανοήσεουν καλύτερα τις έννοιες. Ως διδακτικά βοηθήματα θα δοθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές άρθρα επιλεγμένων συγγραφέων καθώς και εκτενής βιβλιογραφία.

 • Hoy, W. & Miskel, C., (2012), Educational Administration: Theory Research and Practice, Lane Akers, Inc, New York
 • Mullins, L.J. (2010). Management and Organisational Behavior. Ninth Edition, London: Prentice Hall
 • Papa, R., English, F., Davidson, F., Culver, M.K. & Brown, R. (2013). Contours of great leadership. UK.: Rowman & Littlefield Education.
 • Saitis, C. & Saiti, A. (2018). Initiation of Educators into Educational Management Secrets. Switzerland: Springer International Publishing
 • Schermerhorn, J.R. (Jr) (2011). Introduction to Management. 11th Edition Asia: John Wiley & Sons
 • Schermerhorn, J.R. (Jr) (2010). Introduction to Management. International Student Version, Asia: John Wiley & Sons
 • Yukl, G. (2002). Leadership in organisations. NJ: Prentice-Hall.
 • Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2012). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αυτοέκδοση, Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Educational Management Administration and Leadership
 • International Journal of Educational Management
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik