Συμμετοχική Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ6300

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Ιστορική εξέλιξη της έννοιας «συμμετοχή». Διεθνείς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίεςσταθμοί για την προώθηση της συμμετοχής του κοινού. Η συμμετοχή του κοινού στην επιδίωξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η έννοια της συμμετοχής: ορισμός και στόχοι, βασικές αρχές, τύποι. Αποτελεσματικότητα και πλεονεκτήματα της συμμετοχής. Προκλήσεις για την επιτυχή υλοποίηση της συμμετοχής. Τα ενδιαφερόμενα μέρη στη συμμετοχική διαδικασία για τη βιωσιμότητα. Ο ρόλος της συμμετοχής στη βιωσιμότητα. Ταξινόμηση μεθόδων συμμετοχής. Μέθοδοι αποτύπωσης διαφορετικότητας. Μέθοδοι σύγκλισης ή επίτευξης ομοφωνίας. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μεθόδου συμμετοχής. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και συμμετοχική ανάπτυξη. Μελέτες περίπτωσης συμμετοχικών διαδικασιών σε πρωτοβουλίες προστασίας της φύσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της συμμετοχής και της συμμετοχικής ανάπτυξης. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου και της διαδικασίας της συμμετοχικής ανάπτυξης στη διαμόρφωση κοινωνικών δομών, καθώς και της συσχέτισής της με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις βασικές αρχές της συμμετοχής.
 • Εφαρμόζουν την πρακτική της συμμετοχικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων.
 • Διαθέτουν δεξιότητες αποτελεσματικών διαμεσολαβητών (facilitators) μεταξύ τοπικών παραγόντων που ασχολούνται με το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση ομάδας
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 33
Ασκήσεις μελέτης περίπτωσης (case study) μέσα στην τάξη 6
Αυτοτελής μελέτη 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών στην ελληνική και αγγλική 47
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Μάρκου, Μ., Σαμαρτζής, Π., Βαλεριάνου, Κ., Κλαμπατσέα, Ε., Μουκούλης Π., Τσβρένη, Ι., Τούση, Ε., Χατζημαρκάκη, Μ., Πανόπουλος, Γ., Παναγιωτάκου, Ε. & Μίχα, Ε. (2012). Συμμετοχική επικοινωνία και τοπική ανάπτυξη: Διαμορφώνοντας προοπτικές ανάπτυξης σε περίοδο κρίσης. Π. Σαμαρτζής και Ε. Παναγιωτάκου (επιμ.). Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
 • Στρατηγεά, Α. (2015). Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού. Στο: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5428/1/00_master_document_FINAL_21 _3_2016-KOY.pdf
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • World Development
 • Community Development Journal
 • Journal for Quality and Participation
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik