Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03216

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Τοπική Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τον ρόλο και τη σημασία της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης.
 • Διακρίνουν τα βήματα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής σκέψης και της σύνταξης ενός επιχειρηματικού πλάνου.
 • Διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνοδεύουν ένα επενδυτικό έργο.
 • Κατανοούν τη σημασία και τον ρόλο της καινοτομίας και της συνέργιας στην επιχειρηματικότητα.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η επιχειρηματικότητα ως παράγοντας τοπικής ανάπτυξης. Σύλληψη και επιλογή επιχειρηματικής ιδέας. Επιχειρηματικές δεξιότητες και αναγκαία βήματα για τη δημιουργία επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιχειρηματικός καμβάς και χρήσιμα εργαλεία. Ο ρόλος της καινοτομίας και της συνέργιας στην επιχειρηματικότητα. Καινοτόμες πρωτοβουλίες και τοπική ανάπτυξη.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 18
Ασκήσεις μελέτης περίπτωσης (case study) μέσα στην τάξη 6
Αυτοτελής μελέτη 45
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών στην ελληνική και αγγλική 56
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Blakeley, E. J. & Bradshaw T.K. (2002). Planning local economic development: Theory and practice. 3rd edition, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Borzaga, C. & Defourny, J. (Eds.) (2004). The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge.
 • Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (2009). Εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering). Αθήνα: ΕΟΜΜΕΧ.
 • Porter, M. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14, 15-34.
 • Trott, P. (2002). Innovation management and new product development. London: Prentice Hall.
 • Wong, C. (1996). What is local economic development? A conceptual overview. Occasional Paper No 49, Department of Planning and Landscape, University of Manchester. 
 • Wong, C. (1997). Determining factors for local economic development: The perception of practitioners in the north west and eastern regions of the UK. Regional Studies, 32(8), 707-720.
 • Zott, C., Amit, R. & Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37(4), 1019-1042.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Sustainable Development
 • International Journal of Entrepreneurship and Small Business
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik