Τρόφιμα και Περιβάλλον


 

Προπτυχιακό | 6ο εξάμηνο | Επιλογής | ΓΕ5500

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Φυσικοί πόροι και αειφόρος χρήση: η έννοιες και η κριτική τους, Εισαγωγή στη Γεωργία και την αλιεία, Έδαφος, γονιμότητα και διεργασίες υποβάθμισης, Υδάτινοι πόροι, επιφανειακά και υπόγεια νερά, Πόροι γης, Ερημοποίηση, Διαχείριση άγριας ζωής / αλιεία, Καταπολέμηση ανεπιθύμητων ειδών, Συσκευασία και επιπτώσεις, η έννοια του τροφοχιλιόμετρου, Παγκόσμια επισιτιστική κρίση, Επισήμανση των τροφίμων, Τρόφιμα και Διατροφικές Πολιτικές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα:

 • έχει εξοικειωθεί με τις διεργασίες της παραγωγής, διακίνησης, κατανάλωσης και απόρριψης αποβλήτων τροφίμων
 • θα έχει αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες σχετικές με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραπάνω διεργασιών σε συνάρτηση με τη επάρκεια/ποιότητα των τροφίμων και των σχετικών μέτρων πολιτικής
 • θα έχει κατανοήσει τις αιτίες που έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του σημερινού συστήματος τροφίμων και οι συνέπειες αυτού στο περιβάλλον και την υγεία.

Γενικές Ικανότητες

Η επιτυχής παρακολούθηση συμβάλλει στην επίτευξη των παρακατω στόχων του προγράμματος:

 • διεπιστημονική κατανόηση της άρρηκτης αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπινων κοινωνιών και του περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτισμικού, διατροφικού) καθώς και του ρόλου της στη βιώσιμη ανάπτυξη
 • εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων σε θέματα βιώσιμης καταναλωτικής και διατροφικής συμπεριφοράς, αγωγής υγείας, διαχείρισης και προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, καθώς και του εναλλακτικού τουρισμού, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • δυνατότητα ερευνητικής εμβάθυνσης σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών του Τμήματος.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις
 • Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκαίδευσης
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φοιτητές/φοιτήτριες

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 33
Ασκήσεις 6
Αυτοτελής Μελέτη 86
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση της ύλης του μαθήματος που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης

Ο τρόπος αξιολόγησης γίνεται γνωστός στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • MILLER G. T., ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ 2004.
 • CAMP W. C. & DAUGHERTY T. B., ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ,ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ2004.
 • WRIGHT R.T., BOORSE D.F., ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 2012
 • Lawrence, Geoffrey, Lyons, Kristen, Wallington, Tabatha (2010). Food, security, nutrition and sustainability London; New York: Earthscan
 • Ματάλα Αντωνία-Λήδα & Χουλιάρας Αστέριος (2005). Η Διατροφή στον 21ο αιώνα: Γεωγραφίες της Αφθονίας και της Στέρησης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik