Τρόφιμα και Περιβάλλον


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03221

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Θα εξεταστούν σε βάθος θέματα που αφορούν την βιώσιμη κατανάλωση, την πολιτική και ηθική των τροφίμων και την σύγχρονη επισιτιστική κρίση σε σχέση με το περιβάλλον, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων.

Με την ολοκλήρωση του παραπάνω μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν εξοικειωθεί με τις αρχές της  βιώσιμης γεωργίας και διατροφής και να έχουν κατανοήσει τις βαθύτερες σχέσεις μεταξύ της παραγωγής τροφίμων,  του κύκλου ζωής των τροφίμων, ηθικής των τροφίμων και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και στην υγεία.
 • έχουν αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες στην ανεύρεση και κατανόηση της σύγχρονης επιστημονικής βιβλιογραφίας σε θέματα βιώσιμης γεωργία και διατροφής και των επιπτώσεων του συγχρόνου τρόπου διατροφής στην υγεία
 • έχουν επεξεργαστεί τις δυνατότητες αξιοποίησης του διατροφικού πολιτισμού με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, σε πολλά επίπεδα, της σύγχρονης κοινωνίας. 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στη Γεωργία, Ανθρωπολογία της Διατροφής και Σύγχρονα Συστήματα Τροφίμων, Ιστορική Αναδρομή στην Προέλευση & Παραγωγή της Τροφής, Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση: αιτίες και αντιμετώπιση, Βιώσιμη Κατανάλωση και Οικολογικό Αποτύπωμα Τροφίμων, Ηθική και Ασφάλεια των Τροφίμων, Δημόσια Υγεία και Διατροφικά Σκάνδαλα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών, Βιολογική Γεωργία.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Ναι

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 22
Ασκήσεις σε μικρές ομάδες, μέσα στην αίθουσα 2
Προσωπική μελέτη 101
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:
Γραπτή εξέταση (5 ερωτήσεις ανάπτυξης, από τις οποίες επιλέγονται οι 3 ερωτήσεις).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αντωνία-Λήδα Ματάλα (2008) Ανθρωπολογία της Διατροφής, Εκδόσεις Παπαζήση. 
 • Lawrence, Geoffrey, Lyons, Kristen, Wallington, Tabatha (2010) Food, security, nutrition and sustainability London ; New York : Earthscan
 • Αντωνία-Λήδα Ματάλα & Αστέριος Χουλιάρας (2005) Η Διατροφή στον 21ο αιώνα: Γεωγραφίες της Αφθονίας και της Στέρησης, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Montanari Massimo (1997) Πείνα και Αφθονία στην Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα.
 • Mennell Stephen, Murcott Anne & van Otterloo Anneke H (1994) The Sociology of Food: Eating, Diet & Culture, SAGE Publications.
 • Panter-Brick Catherine, Layton Robert H & Rowley-Conwy Peter (2001) Hunter-Gatherers: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge University Press.
 •  Southgate , Douglas DeWitt- Graham , Douglas H., Tweeten , Luther G. (2005) The World Food Economy, Blackwell Science
 • Gliessman S.R. (1998) Agroecology Ecological Processes in Sustainable Agriculture, Ann Arbor Press
 • Perry, J.N. (1995) Regenerating Agriculture Policies and Practice for Sustainability ad Self Reliance, Joseph Henry Press

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Ecology of Food & Nutrition
 • Journal of Hunger & Environmental Nutrition 
 • Journal of Food, Agriculture & the Environment
 • Sustainable Production & Consumption
 • International Journal of Food System Dynamics
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik