Βιώσιμος Τουρισμός: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Κοινωνία


 

Προπτυχιακό | 2ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ5300

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού  Υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

1. Τουριστική Ανάπτυξη και Βιώσιμος Τουρισμός. 2. Σύγχρονα πρότυπα ανάπτυξης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Τουρισμό. 3. Ο Σχεδιασμός αναπόσπαστο στοιχείο του Βιώσιμου Τουρισμού. 4. Η σημασία του Πολιτισμού για τον Βιώσιμο Τουρισμό και ο τρόπος διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων. 5. Οι περιβαλλοντικοί πόροι πεδίο ανάπτυξης και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον Βιώσιμο Τουρισμό. 6. Η κοινωνική και οικονομική διάσταση και σημασία του Βιώσιμου Τουρισμού. 7. Οι Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: δραστηριότητες, ανάπτυξη, διαχείριση. 8. Ειδικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης: παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του Μαθήματος είναι η μελέτη της ανάπτυξης και λειτουργίας του Βιώσιμου Τουρισμού και της σχέσης που αυτός έχει με τον Πολιτισμό, ,το Περιβάλλον και την Κοινωνία Διεθνώς και στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο θα διερευνηθεί διεπιστημονικά ο ρόλος του Τουρισμού ως πολυλειτουργικού Τομέα της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν τη θεσμική, οικονομική και αναπτυξιακή σημασία του Βιώσιμου Τουρισμού
 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες και ορισμούς σχετικούς με τον Βιώσιμο Τουρισμό αλλά και των Πολιτισμικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Πόρων οι οποίοι συνδέονται με την ανάπτυξη του.
 • Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για την υλοποίηση και διαχείριση αναπτυξιακών και επιχειρηματικών δράσεων σχετικών με τον Βιώσιμο Τουρισμό
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ελλάδα.
 • Να γνωρίσουν την πολιτική διάσταση της λειτουργίας του Βιώσιμου Τουρισμού.

Γενικές Ικανότητες

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων και γνώσεων, οι οποίες θα του παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενασχόληση του με επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα, με Τουριστικούς ΟΤΑ και με υπηρεσίες Τουρισμού στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις σε powerpoint, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο e-class, προβολή video για ανάπτυξη διαλόγου και συζήτησης.

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Εξάσκησης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης 16
Αυτοτελής Μελέτη 70
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα
 • Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση (60%)
 • Αξιολόγηση με εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Εγχειρίδια του μαθήματος:

 • Κοκκώσης, Χ. & Τσάρτας, Π. (2001) Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π. & Γκρίμπα, Ε., (2010). Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (επιμέλεια) (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • Σαραντάκου Ε. (2010). «Ώριμοι τουριστικοί προορισμοί. Εξέλιξη και δυνατότητες μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο θερινού-πολιτιστικού τουρισμού. Η ελληνική περίπτωση». Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα
 • Tsartas, P., Sarantakou, E., Kontis, Alexios-Patapios (2016). “Tourism Development Models in Greece: Trends and Challenges in an effort to change the paradigm”, in: Rontos, K., José António Filipe, Tsartas, P., (eds), 2016. Modeling and New Trends in Tourism: A Contribution to Social and Economic Development, Nova Publishers, USA.
 • Tsartas, P., Papatheodorou, A. and Vasileiou, M. (2014). Tourism Development and Policy in Greece. In Costa, C., Panyik, E. and Buhalis, D. European Tourism Planning and Organisation Systems: National Case Studies (Volume III), Clevedon: Channel View Publications.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik