Χωροταξία και Επιχειρηματικό Περιβάλλον


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ4700

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Ανάλυση των εννοιών της Χωροταξίας και της Επιχειρηματικότητας. Χωροταξία και Περιβάλλον. Ιστορική επισκόπηση θεωριών επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Χωρική διάρθρωση και οργάνωση της αστικής και περιφερειακής οικονομίας. Χωρική κατανομή των οικιστικών μονάδων και οι μεταξύ τους σχέσεις και ανταλλαγές. Αστική και Περιφερειακή μεγέθυνση και ανάπτυξη. Μικροοικονομική ανάλυση του τόπου εγκατάστασης της οικονομικής μονάδας (επιχείρηση, νοικοκυριό). Διερεύνηση των χωροταξικών προβλημάτων. Οικονομική Δραστηριότητα και Περιβάλλον. Θεσμικό Πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις. Παγκοσμιοποίηση και τάσεις χωροθέτησης πολυεθνικών επιχειρήσεων. Τεχνολογία, καινοτομία και χώρος. Χωροθέτηση βιομηχανικών περιοχών: διεθνής εμπειρία και Ελλάδα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τη σημασία του χώρου στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς παραγωγών, καταναλωτών και επιχειρήσεων καθώς και τη σημασία του περιβάλλοντος και της ποιότητάς του. Το περιεχόμενο των μαθημάτων αφορά θεωρητικά υποδείγματα και εμπειρικά παραδείγματα χωροταξίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα, στόχος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να μπορούν να ερευνήσουν περαιτέρω και να παρουσιάσουν τα εν λόγω θέματα. Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της Χωροταξίας και του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.
 • Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και στον κόσμο σε ό,τι αφορά θέματα της Χωροταξίας και του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στη βελτιστη χρήση της Χωροταξίας για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

 • Παράδοση εργασιών
 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • McCann Ph. ed. (2002), Industrial Location Economics, Edward Elgar.
 • Κώττης Γ. (1976), Μικροοικονομική του Τόπου Εγκατάστασης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Σκούντζος Θ. (1993), Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Armstrong H. & J. Taylor (2000), Regional Economics and Policy, ed. Blackwell, Massachusetts.
 • Λαμπριανίδης Λ. (2001), Οικονομική Γεωγραφία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα
 • Dicken P. & Lloyd P. (1990) Location in Space: Theoretical perspectives in Economic Geography,Harper Collins.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik