Διδακτική της Οικιακής Οικονομίας


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ1006

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

 • Εξέλιξη του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση.
 • Σύγχρονες διδακτικές τάσεις του μαθήματος.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα σε σχέση με τη διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας.
 • Η σημασία της διατύπωσης διδακτικών σκοπών και στόχων σχετικά με το διεπιστημονικό χαρακτήρα του μαθήματος.
 • Κύρια χαρακτηριστικά της στοχοθεσίας του μαθήματος.
 • Ταξινομία διδακτικών στόχων στην Οικιακή Οικονομία, μοντέλα στοχοθεσίας και είδη στόχων.
 • Η έννοια και οι ορισμοί της διδασκαλίας στην Οικιακή Οικονομία.
 • Η έννοια της μάθησης και η πορεία διδασκαλίας του μαθήματος.
 • Βασικές αρχές διδακτικής προσέγγισης.
 • Μέθοδοι διδασκαλίας και κύριες και συμπληρωματικές - εναλλακτικές μορφές διδακτικής προσέγγισης του μαθησιακού υλικού.
 • Προϋποθέσεις, κριτήρια και μέθοδοι αξιολόγησης της μαθητικής επίδοσης.
 • Οργάνωση και διαχείριση του μαθησιακού υλικού με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα.
 • Επίσης, στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος λαμβάνουν χώρα μικροδιδασκαλίες σε προσομοιωτικό περιβάλλον σχολικής τάξης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διδασκαλία του μαθήματος αφορά στην εξέλιξη του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση, τις σύγχρονες διδακτικές τάσεις, το αναλυτικό πρόγραμμα και την αξιολόγησή του. Ειδικότερα, αποσκοπεί αφενός μεν στη γνωστική επαφή και κατανόηση από τους φοιτητές βασικών πτυχών της διδασκαλίας του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας σε σχολεία της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης αφετέρου δε στην προετοιμασία των τελειοφοίτων να εφαρμόσουν γνώσεις και πρακτικές σε πραγματικές συνθήκες εργασίας τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και σε εργασιακούς χώρους του δημοσίου ή/και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Τη δομή των διδακτικών εγχειριδίων της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ & Β΄ Γυμνασίου (Βιβλίο και τετράδιο του μαθητή) καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος.
 • Τα βασικά μοντέλα σκοποθεσίας του μαθήματος.
 • Την ταξινομία, τα είδη, τα βασικά χαρακτηριστικά και την παιδαγωγική σημασία των διδακτικών στόχων του μαθήματος.
 • Τη δομή και το περιεχόμενο του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος.
 • Την εφαρμογή τόσο συμβατικών όσο και των βασικών εναλλακτικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική του συγκεκριμένου μαθήματος.
 • Τις δυνατότητες διαθεματικής προσέγγισης βασικών ενοτήτων του μαθήματος.
 • Τις βασικές μορφές αξιολόγησης της μαθητικής επίδοσης στο συγκεκριμένο μάθημα.

Γενικές Ικανότητες

 • Καλλιέργεια παιδαγωγικής συνείδησης
 • Ενίσχυση της διδακτικής ικανότητας
 • Επαφή με τον επαγγελματικό τομέα σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης
 • Διαμόρφωση και παρουσίαση ατομικών διδακτικών προτάσεων των τελειοφοίτων.
 • Διδακτική αυτονόμηση-αυτορρύθμιση
 • Εξοικείωση των φοιτητών/τριών τόσο στις ατομικές όσο στην ομαδικές δραστηριότητες
 • Προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές προκλήσεις

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: 

 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω της πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Διαδραστική διδασκαλίααλληλεπίδραση 20
Προσωπική/μη καθοδηγούμενη μελέτη 40
Μικρές ατομικές εργασίες αφομοίωσης και ανατροφοδότησης 20
Ομαδικές δραστηριότητες 20
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μέσω γραπτής εξέτασης που αντιστοιχεί στο 100% της τελικής συνολικής βαθμολογίας και λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου Η γραπτή εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με συνοπτική τεκμηρίωση
 • Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών
 • Ερωτήσεις εννοιολόγησης
 • Ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης μέσω της μελέτης παιδαγωγικών σεναρίων

Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής γραπτής εργασίας, που βασίζεται σε συστηματική και οργανωμένη βιβλιογραφική μελέτη σχετικών με το μάθημα θεματικών αξόνων. Η βαθμολογία της γραπτής εργασίας αντιστοιχεί στο 20 % του τελικού συνολικού βαθμού.
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας των φοιτητών/τριών είναι:

 • η αποδεδειγμένη ευρεία χρήση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα
 • η κριτική ανάλυση πρόσφατης βιβλιογραφίας – κατανόηση, ερμηνεία σύγκριση και παρουσίαση των βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων
 • η πληρότητα των συμπερασμάτων και προτάσεων
 • η ορθότητα της καταγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών (references) τόσο στο σώμα όσο και στο τέλος της εργασίας
 • η γενική δόμηση και μορφή της εργασίας (ενότητες, παραγραφοποίηση, σχήματα, πίνακες
 • η σαφήνεια του γραπτού λόγου

Όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Κουτρούμπα, Κ. (2004). Διδακτική. Εφαρμογή στη Σύγχρονη Οικιακή Οικονομία. Αθήνα: Σταμούλης.
 • Hunt, G., Wiseman, J. D. & Touzel, J.T. (2009). Effective teaching: Preparation and Implementation. USA: Charles C. Thomas Publisher.
 • Peety, G. (2014). Teaching Today. A Practical Guide. U.K.: Oxford Press.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Improving Schools
 • Educational Studies
 • Teaching and Teacher Education
 • School Effectiveness and School Improvement
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik