Διοίκηση & Οικονομία της Εκπαίδευσης


 

Προπτυχιακό | 7ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΟΚ2000

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Eνότητα Α. Προσέγγιση στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Η Οργάνωση στο Πεδίο της Εκπαίδευσης. Προγραμματισμός και σχεδιασμός στην εκπαίδευση. Λήψη Αποφάσεων. Το σχολείο και το εξωτερικό Περιβάλλον. Παρακίνηση εκπαιδευτικού προσωπικού. Ενότητα Β. Εισαγωγή στην Οικονομική της Εκπαίδευσης – Ιστορική Εξέλιξη. Βασικές Θεωρητικές Προσεγγίσεις της σχέσης Εκπαίδευσης & Οικονομίας [Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπόθεση του Φίλτρου]. Τα οφέλη από την Εκπαίδευση υπό την οπτική της Οικονομικής. Το κόστος και η Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η Εκπαίδευση ως κατανάλωση και Επένδυση. Η Εκπαίδευση ως αγαθό. Προσφορά και ζήτηση της εκπαίδευσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συγγενή γνωστικά πεδία της διοίκησης και της οικονομικής της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα σκοπεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι η αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων προϋποθέτει την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων του management και της οικονομικής προσαρμοσμένων στην Εκπαίδευση. Επίσης να κατανοήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης σε βασικές λειτουργίες της οικονομίας και ευρύτερα την οικονομική αξία της Εκπαίδευσης.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη Αποφάσεων
 • Ηγεσία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
 • Δημιουργικότητα
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με Πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες, καθώς και επικοινωνία μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 50
Πρακτική Εφαρμογή 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται είτε με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου είτε διαμέσου δύο γραπτών προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι γραπτές πρόοδοι είναι προαιρετικές και απαλλακτικές εφόσον οι φοιτητές / τριες έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό (τουλάχιστον 5) και στις δύο προόδους. Σημειώνεται ότι προκειμένου οι φοιτητές να συμμετέχουν στη δεύτερη γραπτή πρόοδο θα πρέπει να έχουν λάβει τουλάχιστον βαθμό 5 στην πρώτη πρόοδο. Σε περίπτωση που κάποιος /α φοιτητής / τρια δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό στην πρώτη πρόοδο τότε δε συμμετέχει στη δεύτερη και συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι ημερομηνίες που διεξάγονται οι γραπτές πρόοδοι ανακοινώνονται από τη διδάσκουσα.
Η μέθοδος αξιολόγησης μπορεί να είναι είτε ανάπτυξη θεμάτων και ερωτήσεις κρίσεως είτε προτάσεις όπου οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν εάν η κάθε μία από αυτές είναι σωστή ή λανθασμένη.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Σαϊτη, Α. & Σαϊτης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Τόμος Α. Αθήνα: Άννα Σαϊτη.
 • Σαϊτη, Α. & Σαϊτης, Χ. (2012).Οεγάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης Αθήνα: Άννα Σαϊτη.
 • Saiti, C. & Saiti, A. (2017). Initiation of Educators into Educational Management Secrets. U.S.A.: Springer Publications.
 • Bush, T. & Bell, L.A. (2002) The Principles and Practice of Educational Management. London: Paul Chapman Publishing.
 • Hanushek, E. & F. Welch (Editors) (2006). Handbook of the Economics of Education Vol. 1. North Holland.
 • Checci, D. (2006). The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality. U.S.A.: Cambridge University Press.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik