Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ1300

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνικά και Αγγλικά για τους Erasmus Φοιτητές

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Χρηματοοικονομική λειτουργία. Χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών. Επιδράσεις της μεταβολής του επιπέδου τιμών. Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών. Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος. Τεχνικές προϋπολογισμού των δαπανών κεφαλαίου. Κίνδυνος και απόδοση επενδύσεων. Πληθωριστικές πιέσεις και επενδύσεις. Χρηματοοικονομική δομή και χρήση μόχλευσης. Κόστος κεφαλαίου. Πολιτική μερισμάτων. Χρηματοδότηση με κοινές μετοχές, δανειακά κεφάλαια και προνομιούχες μετοχές. Διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Tο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και ο διεθνής ανταγωνισμός απαιτούν ένα καλά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό σε χρηματοοικονομικά ζητήματα. Τα στελέχη πάνω σε χρηματοοικονομικά θέματα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένα και να χειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τα χρηματοοικονομικά εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες αλλά και να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τα όποια προβλήματα μπορούν να προκύψουν. Το μάθημα αποσκοπεί στον προσδιορισμό των σημαντικών ευθυνών των χρηματοοικονομικών στελεχών, των πιθανών προβλημάτων και των προσεγγίσεων σε στρατηγικές για μία αποτελεσματική και σωστότερη λήψη αποφάσεων.

Γενικές Ικανότητες

  • Λήψη Αποφάσεων
  • Ηγεσία
  • Ομαδική Εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Νέες και Καινοτόμες Ιδέες (Δεξιότητες Καινοτομίας)
  • Δημιουργικότητα
  • Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Ναι

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται είτε με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου είτε διαμέσου δύο γραπτών προόδων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι γραπτές πρόοδοι είναι προαιρετικές και απαλλακτικές εφόσον οι φοιτητές/τριες έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό (τουλάχιστον 5) και στις δύο προόδους. Σημειώνεται ότι προκειμένου οι φοιτητές να συμμετέχουν στη δεύτερη γραπτή πρόοδο θα πρέπει να έχουν λάβει τουλάχιστον βαθμό 5 την πρώτη πρόοδο. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό στην πρώτη πρόοδο τότε δε συμμετέχει στη δεύτερη και συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι ημερομηνίες που διεξάγονται οι γραπτές πρόοδοι ανακοινώνονται από τη διδάσκουσα.

Η μέθοδος αξιολόγησης μπορεί να είναι είτε ανάπτυξη θεμάτων και ερωτήσεις κρίσεως είτε προτάσεις όπου οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν εάν η κάθε μία από αυτές είναι σωστή ή λανθασμένη.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Αρτίκης Π. Γ. (2013). Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Φαίδιμος.
  • Αρτίκης Π. Γ. (2013). Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Αποφάσεις Επενδύσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Φαίδιμος.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik