Οικονομικά της Οικογένειας


 

Προπτυχιακό | 5ο εξάμηνο | Επιλογής | ΟΚ1401

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

Περιγραφή

Εισαγωγή. Προσφορά Εργασίας. Οικιακή παραγωγή. Η θεωρία της οικιακής παραγωγής νοικοκυριού με ένα μέλος. Η θεωρία της οικιακής παραγωγής νοικοκυριού με δυο μέλη. Καταμερισμός της εργασίας ανάμεσα στα δυο φύλα. Μέγεθος του νοικοκυριού. Οικονομική θεωρία του γάμου. Επιλογή του κατάλληλου συντρόφου. Αγάπη, φροντίδα, γάμος. Παραδείγματα και εφαρμογές της θεωρίας του γάμου. Καταμερισμός της εργασίας ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας με βάση το ανθρώπινο κεφάλαιο. Γονείς και παιδιά. Θεωρητική ανάλυση της ζήτησης για παιδιά. Οικονομικά μοντέλα της τεκνοποίησης. Αλτρουισμός και οικογένεια. Το βασικό μοντέλο του αλτρουισμού. Συμπεριφορά του αλτρουιστή και του ζηλότυπου καταναλωτή. Μακροοικονομική πολιτική και οικογένεια. Το βασικό μοντέλο του οικονομικού κύκλου. Γονιμότητα και οικονομική ανάπτυξη. Δημοσιονομική πολιτική και οικογένεια.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικειμενικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η διερεύνηση της συμπεριφοράς της οικογένειας μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον με τη χρησιμοποίηση των κλασικών μηχανισμών της Μικροοικονομικής θεωρίας. Η κατανόηση ότι η οικογένεια δεν λειτουργεί μόνο ως καταναλωτής αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως παραγωγός (οικιακή παραγωγή) και οι αποφάσεις της είναι συνάρτηση των ποικίλων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 35
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 50
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι κατά βάση θεωρητικός και συνδυάζεται με την κατάρτιση επιστημονικής εργασίας σε ατομικό επίπεδο από πίνακα θεμάτων που δίδεται από το διδάσκοντα. Η εργασία αυτή παρουσιάζεται από τους φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου. Ο βαθμός της εργασίας συμμετέχει στην τελική επίδοση του φοιτητή στο μάθημα.
Ο συνολικός βαθμός του προκύπτει από το βαθμό του τελικού διαγωνίσματος. Στον τελικό βαθμό προστίθεται το 20% του βαθμού της προαιρετικής εργασίας

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Χονδρογιάννης, Γ. (2016). Οικονομικά της Οικογένειας, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Τα ακόλουθα άρθρα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και κρίνεται απαραίτητη η ανάγνωση και κατανόησή τους:
  • Hondroyiannis, G. (2009). Fertility Determinants and Economic Uncertainty: An Assessment Using European Panel Data, Working Papers 96, Bank of Greece.
  • Hondroyiannis, G. & E., Papapetrou (2005). Fertility and output in Europe: New evidence from panel cointegration analysis. Journal of Policy Modeling, Vol. 27(2), pages 143-156.
  • Hondroyiannis, G. & E., Papapetrou (2004). Demographic Changes and Economic Activity in Greece. Review of Economics of the Household, Vol. 2(1), pages 49-71.
Επιπλέον, τα προτεινόμενα συγγράμματα για διανομή στους φοιτητές είναι τα ακόλουθα:
  • Borjas, G. (2003). Τα Οικονομικά της Εργασίας, Αθήνα: Κριτική.
  • Πετρινιώτη, Ξ. (1989). Αγορές Εργασίας, Οικονομικές Θεωρίες και Έρευνες, Αθήνα: Παπαζήσης.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik