Περιβαλλοντική Βιολογία


 

Προπτυχιακό | 1ο εξάμηνο | Υποχρεωτικό | ΓΕ5200

 

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 3   

Τύπος Μαθήματος: Μάθημα  Επιστημονικής  Περιοχής (Ειδικού  Υποβάθρου)

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Περιγραφή

Εισαγωγή: Προσέγγιση, ιστορία και εισαγωγικές έννοιες. Από το κύτταρο στον οργανισμό. Η έννοια του είδους. Περιοριστικοί παράγοντες και όρια ανοχής. Βιοτικοί παράγοντες των φυσικών οικοσυστημάτων: Στρατηγικές ειδών. Πληθυσμοί - χαρακτηριστικά και σχέσεις. Κοινότητες και οικολογική διαδοχή. Ενέργεια και παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων. Βιογεωχημικοί κύκλοι.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα έχει αποκτήσει

  • αντίληψη της οργάνωσης της ζωντανής ύλης σε διαφορετικά επίπεδα από τα μακρομόρια στο οικοσύστημα
  • βασικές γνώσεις γύρω από την κίνηση των υλικών και της ενέργειας στη βιόσφαιρα, τους πληθυσμούς, τις βιοκοινότητες και τα οικοσυστήματα
  • την απαραίτητη κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση ενός γνωστικού αντικειμένου που χαρακτηρίζεται από σημαντική ρευστότητα.

Γενικές Ικανότητες

Η επιτυχής παρακολούθηση συμβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων του προγράμματος:

  • διεπιστημονική κατανόηση της άρρηκτης αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπινων κοινωνιών και του περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτισμικού, διατροφικού) καθώς και του ρόλου της στη βιώσιμη ανάπτυξη
  • εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων σε θέματα βιώσιμης καταναλωτικής και διατροφικής συμπεριφοράς, αγωγής υγείας, διαχείρισης και προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, καθώς και του εναλλακτικού τουρισμού, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  • δυνατότητα ερευνητικής εμβάθυνσης σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών του Τμήματος.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση ψηφιακών διαφανειών στις διαλέξεις, Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκαίδευσης, Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φοιτητές/φοιτήτριες

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 12
Αυτοτελής Μελέτη 87
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

  • Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) της ύλης του μαθήματος που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Ερωτήσεις ανάπτυξης
  • ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (20%) των εργαστηριακών ασκήσεων

Ο τρόπος αξιολόγησης γίνεται γνωστός στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μαθήματος της ηλεκτρονικής τάξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Nentwig, W., Bacher, S. & Brandl, R. (2012).Βασικές Έννοιες Οικολογίας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
  • Pianka,E. R. (2006). Εξελικτική Οικολογία, ΙΤΕ/ Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik