Χρονική Διάρκεια-Δίδακτρα

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα διαρκούν 12 μήνες (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι κατανεμημένη σε δύο εξάμηνα ενώ στο τελευταίο εξάμηνο, και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το Π.Μ.Σ. διάστημα. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορεί η Συνέλευση του Τμήματος να χορηγήσει άδεια αναστολής φοίτησης για ένα μόνο χρόνο.

Η παράταση των σπουδών για ένα μόνο επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο ισχύει για τις περιπτώσεις οφειλής μαθημάτων (μέχρι 3 συνολικά) ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. Βιώσιμη Ανάπτυξη λειτουργεί με τέλη φοίτησης και αυτά ορίζονται σε 2.400 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών, ενώ καταβάλλονται σε τρεις δόσεις.

Η πρώτη δόση (600 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή, η δεύτερη στο τέλος του πρώτου εξαμήνου (1.000 Ευρώ), η τρίτη στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου (800 Ευρώ).

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην τρέχουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις του νόμου.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik