Οικονομετρία


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03105

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υπόβαθρου - υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εφαρμογή των οικονομετρικών μεθόδων για την ανάλυση οικονομικών δεδομένων, με σκοπό την τεκμηρίωση ή τον επαναπροσδιορισμό των οικονομικών θεωριών. Ο συνδυασμός της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης, με τη χρήση των ενδεδειγμένων οικονομετρικών προγραμμάτων, αποτελεί βασική επιδίωξη του μαθήματος.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Βασικοί ορισμοί. Μορφές δεδομένων. Απλή Παλινδρόμηση. Μέθοδος των Ελαχίστων τετραγώνων. Πολυμεταβλητή Παλινδρόμηση. Οι έννοιες των συντελεστών του υποδείγματος. Συ¬ντελεστές πολλαπλού προσδιορισμού και συντελεστές μερικής συσχέτισης. Έλεγχοι των στατιστικών υποθέσεων του κλασσικού υποδείγματος. Συναρτη¬σιακή μορφή. Γραμμικότητα. Μη γραμμικά υποδείγματα. Λογιστική παλινδρόμηση. Η τεχνική των ψευδομεταβλητών. Διατεταγμένη λογιστική παλινδρόμηση. Ισομερής Παλινδρόμηση. Επίλυση Οικονομετρικών Προβλημάτων: Πολυσυγγραμμικότη¬τα, Ετεροσκεδαστικότητα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Mελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 55
Ασκήσεις 46
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου και ασκήσεις κατά τη διάρκεια αυτού.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική

 • Χάλκος, Γ. (2011), Οικονομετρία, Θεωρία, Εφαρμογές & Χρήση Προγραμμάτων σε Η/Υ, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
 • Κιντής, Α. και Β. Καραγιάννη (1993) Μέθοδοι Προβλέψεων για Οικονομικές και Επιχειρηματικές Αποφάσεις. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Ξενόγλωσση

 • Asteriou, D.  and S. G. Hall (2007), Applied Econometrics: A Modern Approach Using E-Views and Microfit Revised Edition, 1st edition, Palgrave Macmillan, New York.
 • Cuthbertson, K., S. Hall, and M. Taylor (1992) Applied Econometric Techniques, Philip Allen, London.
 • Enders, W. (1995) Applied Econometric Time Series, John Wiley, New York.
 • Gallant, R. (1997) An Introduction to Econometric Theory: Measure- Theoretic, Probability and Statistics with Applications to Economics, Princeton University Press, New Jersey.
 • Goldberger, A. (1994) A Course in Econometrics, Harvard University Press, Massachusetts.
 • Green, W. (1993) Econometric Analysis, 2nd ed., Macmillan, New York.
 • Griffiths, W., C. Hill and G. Judge (1993) Learning and Practicing Econometrics, John Wiley, New York.
 • Hall, S. (1994) Applied Econometric Techniques, Harvester Wheatsheaf, London.
 • Hill, C., W. Griffiths and G. Judge, Undergraduate Econometrics, John Wiley and Sons, inc., New York.
 • Intriligator, M., R. Bodkin, and C. Hsiao (1996) Econometric Models, Techniques and Applications, Prentice Hall, New Jersey.
 • Johnston, J. and J. Dιnardo (1997) Econometric Methods, 4th, ed., McGraw-Hill Inc., New York.
 • Judge, G., C. Hill, W. Griffiths, H. Lutkepohl, and T. Lee (1988) Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2nd ed., John Wiley and Sons, Chichester. 
 • Lott, W. and S. Ray (1992) Applied Econometrics: Problems with Data Sets, Dryden Press, Philadelphia.
 • Maddala G. S. (1992) Introduction to Econometrics, 2nd ed., Prentice-Hall Ltd., London.
 • Mirer, T. W. (1988) Economic Statistics and Econometrics, 2nd ed., Macmillan Publishing Co., Inc., New York.
 • Pindyck, R. and D. Rubinfeld (1991) Econometric Models and Economic Forecasts, 3rd ed., McGraw-Hill, Inc., New York.
 • Wooldridge, J. (2003) Introductory Econometrics, A Modern Approach. Thomson South-Western, Ohio.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik