Οικονομική του Περιβάλλοντος


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03201

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα:Μικροοικονομική και Μακροοικονομική

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση της οικονομικής σπουδαιότητας του προβλήματος της υποβάθμισης και καταστροφής του περιβάλλοντος αποτελεί το βασικό στόχο του μαθήματος. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται διερεύνηση των επιπτώσεων της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων στο περιβάλλον ενώ αναλύονται διαγραμματικά και διερευνώνται οι οικονομικοί τρόποι μείωσης της ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος με βάση το κλασικό μικροοικονομικό πλαίσιο.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή. Οικονομική ανάπτυξη και ρύπανση του περιβάλλοντος. Οικολογία και οικονομική επιστήμη. Οικονομικοί παράγοντες ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ποιότητα περιβάλλοντος και οικονομία. Καταστροφή του περιβάλλοντος και ατέλειες του οικονομικού συστήματος. Εξωτερικές οικονομίες. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, εξωτερικές οικονομίες και περιβάλλον. Καταστροφή του περιβάλλοντος και οικονομία. Επιπτώσεις. Εθνικό προϊόν και περιβάλλον. Οικονομικές λύσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Προσδιορισμός του επιθυμητού βαθμού ρύπανσης. Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον περιορισμό της ρύπανσης. Τύποι κρατικής περιβαλλοντικής παρέμβασης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 61
Ασκήσεις 40
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Χάλκος Γ., Οικονομία και Περιβάλλον, Μέθοδοι Αποτίμησης και Διαχείρισης, Εκδόσεις Liberal Books, Αθήνα 2013.
  • Χάλκος Γ., (2016) Οικονομική Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Δίσιγμα
  • Μπίθας, Κ., Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εκδόσεις: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα 2010.
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik