Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03225

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υπόβαθρου και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους σπουδαστές σχετικά με τα θέματα  προστασίας  και διαχείρισης και περιβάλλοντος.

Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
 • Περιγράφουν και να αναλύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των χρήσεων γης και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
 • Κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος και τις πολιτικές που εφαρμόζονται.
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αξιολογούν μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις χρήσεων γης και ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό, ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος και πολιτικές διαχείρισης. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μελέτες περίπτωσης. Μέθοδοι εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 51
Ασκήσεις 50
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Παράδοση εργασιών, - Γραπτή Εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Οικονόμου A., Μητούλα R., Οικολογική Διαχείριση Κτηρίων, Οικισμών και Πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2010, σελ. 1-358
 • Μ.Αγγελίδης. Χωροταξικός Σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 2000 Σελ. 1-384.
 • Αραβαντινός Αθ., Κοσμάκη Π., Υπαίθριοι Χώροι στην Πόλη, Θέματα ανάλυσης και πολεοδομικής οργάνωσης αστικών ελεύθερων χώρων πρασίνου, ΕΜΠ, Αθήνα 1988, σελ. 1-169. 
 • Τσώνης Στ. Επεξεργασία Λυμάτων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου 2004, σελ 1-510.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Angelidis M., Economou A., “Environmental Protection of coastal urban areas in the European Union” HBRC journal (Housing & Building Research Center), Vol1.No1 issn:12479/2004, pp.229-242 Cairo, EGYPT, 2004
 • Οικονόμου Α., “Η παράκτια ζώνη του Δέλτα Πηνειού ποταμού: Ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος”, Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονικές Εκδόσεις ΤΕΕ, ΙΙ, τεύχος 1-2, σελ. 37-47, 2005.
 • Economou A.,"Cultural, Heritage, Tourism and the Environment", Sustainable Development, Culture, Traditions Journal, Vol 1/2012, σελ. 70-78, ISSN 2241-4010.
 • Economou A., “Fires in Greece. Causes, consequences and measures for the ecosystems protection”, Journal of Management Sciences and Regional Development Issue 7, pp. 141-154, 2011
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik