Χωροταξία και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός


 

Μεταπτυχιακό | Α' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03122

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Εξειδίκευσης

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των χωρικών και περιβαλλοντικών μηχανισμών που επηρεάζουν την κατάσταση μιας δομημένης περιοχής ως προς το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και η προσέγγιση του τρόπου παρέμβασης (σχεδιασμός - ολοκληρωμένη διαχείριση περιοχής) για τη διόρθωση των υπαρχόντων προβλημάτων και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Επίσης, στόχος είναι η γνώση και κατανόηση των θεωρητικών και θεσμικών Πλαισίων Σχεδιασμού και η αξιολόγηση τοπικών ή κλαδικών σχεδίων ως προς τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, στόχος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να μπορούν να ερευνήσουν περαιτέρω και να παρουσιάσουν τα εν λόγω θέματα.

Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 • Ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της Χωροταξίας και του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
 • Περιγράφουν και αναλύουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και στον κόσμο σε ό,τι αφορά  θέματα της Χωροταξίας και του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
 • Γνωρίζουν τις βασικές ενέργειες για την οργάνωση μιας δράσης που θα στοχεύει στη βέλτιστη χρήση της Χωροταξίας και του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Σεβασμός στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η έννοια του χώρου. Χώρος και ανάπτυξη. Εργαλεία και Μεθοδολογίες Σχεδιασμού - Εφαρμογές. Χωροθέτηση ανθρώπων και δραστηριοτήτων στον αστικό χώρο. Οι μηχανισμοί που υπάρχουν. Η έννοια της ελκυστικότητας. Χωροταξικές πολιτικές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Χωροταξικά Σχέδια. Οι επιπτώσεις από τις αλλαγές χωροθέτησης στο περιβάλλον. Ρυθμίσεις Χρήσεων Γης και προστασία αστικού περιβάλλοντος. Δόμηση και πιέσεις στο αστικό περιβάλλον. Πολεοδομικά Σχέδια και προστασία περιβάλλοντος. Η οικολογική πόλη. Οικολογικά κτίρια και Βιώσιμη Ανάπτυξη αστικού χώρου. Διαχείριση ενέργειας, νερού, απορριμμάτων, ηχορύπανσης στο αστικό περιβάλλον. Χωροθέτηση φυσικών χώρων στο Αστικό Περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα κ.ά). Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός. Παραδείγματα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 41
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 30
Ασκήσεις 30
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:Παράδοση εργασιών

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Οικονόμου, Αγ. &  Μητούλα, Ρ. (2010) "Οικολογική Διαχείριση Κτιρίων, Οικισμών και Πόλεων. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
 • Αγγελίδης, Μ. (2000) "Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη", Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα
 • Στεφάνου, Ι., Μητούλα, Ρ. (2003) "Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η Φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης", Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Krugman P. (2002) "Development, Geography, and Economic Theory", The MIT Press    
 • Di Pasquale D & W. Wheaton (1996), "Urban economics and real estate markets" Prentice Hall 
 • Dicken P. & Lloyd P. (1990) "Location in Space: Theoretical perspectives in Economic Geography", Harper Collins   
 • McCann Ph. (2002), "Industrial Location Economics", ed. Edward Elgar 
 • McDonald J.F. & D.P. McMillen (2011) "Urban Economics and Real Estate", Theory and Policy,   Massachusetts: Blackwell 
 • Χατζοπούλου-Τζίκα, Αλ. (1997) "Πολεοδομικό Δίκαιο", Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1997) “Τα διαρθρωτικά Ταμεία το 1995, 7η ετήσια έκθεση”, Βρυξέλλες
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1998) “Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πλαίσιο Δράσης”, Βρυξέλλες
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1992) "Αστικοποίηση και λειτουργίες των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα", Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο
 • William M.Marsh (1991) “Landscape Planning, Environmental Applications”, ed. John Wiley & Sons Inc., New York
 • Tyler Miller G. (1996) «Βιώνοντας στο περιβάλλον Ι, αρχές περιβαλλοντικών επιστημών», εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα
 • Architect’s Council of Europe (1999), “A Green Vitrouvious: Sustainable Architectural Design”, Brussels
 • European Commission (1999) “Sustainable Transport and Rational use of Energy in European Towns”, Report of series of Car Free Cities Seminars, Brussels
 • Mitoula R., Patargias P., Abeliotis K. (2003) “The transformation  efforts in the city of Athens (Greece) towards environmentally friendly transportation”, Proceedings of the 39th International Planning Congress “PLANNING IN MORE GLOBALIZED AND COMPETITIVE WORLD”, Cairo, Egypt, 17-22 October 
 • John Tillman Lyle (1985) “Design for the Human Ecosystems - Landscape Land Use and Natural resources", ed. Van Nostrand Reinhold Company Inc.
 • Στεφάνου Ι. & Συνεργάτες (1999), “Η φυσιογνωμία της Ελληνικής Πόλης" Έρευνα Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης, εκδ. Ε.Μ.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1991) “Ευρώπη 2000+, Συνεργασία για τη Χωροταξία στην Ευρώπη", Βρυξέλλες
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1990) "Πράσινη Βίβλος για το Αστικό Περιβάλλον", Βρυξέλλες  Λουξεμβούργο
 • Κασσιός Κ. (1985) "Τα ρέματα σε σχέση με το τοπίο και το φυσικό περιβάλλον”, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου ΥΠΕΧΩΔΕ “Προστασία και περιβαλλοντική διαχείριση ρεμάτων”, Αθήνα
 • Στεφάνου Ι. (1995) “Το φυσικό στοιχείο στην πόλη”, εκδ. Πυρφόρος, Αθήνα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση, «Περιβάλλον - Σημαντική Ανακοίνωση Νομικού περιεχομένου», www. europa.eu.int/scadplus
 • Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης Ε.Μ.Π. (2003) «Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός της Ερμούπολης», εκδ. Ε.Μ.Π., Αθήνα
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik