Υπευθυνότητα και Πράσινη Επιχειρηματική Σκέψη


 

Μεταπτυχιακό | B' εξάμηνο | 1224-ΕΞ03222

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδίκευση:  Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος ECTS: 5 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Μαθήματος: 2 

Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα:--

Γλώσσα Διδασκαλία και Εξετάσεων: Ελληνική

Για τους φοιτητές Erasmus υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση εργασιών και εξέταση στην αγγλική.

button eclass

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα δίνει έμφαση στο προπαρασκευαστικό στάδιο της επιχειρηματικότητας και στον προσανατολισμό της σε επιλογές που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Με την επιτυχή περάτωση της περιόδου μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 • κατανοήσουν τη σημασία της διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης στρατηγικής σκέψης, προκειμένου να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την οργάνωση και την επικοινωνία της επιχείρησης,
 • καταγράφουν τις βασικές αρχές και τάσεις της επιχειρηματικότητας ως προς τη σχέση της με την καινοτομία, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Ομαδική εργασία 
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η συσχέτιση της σκέψης με την επαγγελματική επιτυχία. Σκέψη και διαδικασία κινήτρων. Διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μοντέλα αποφάσεων. Οργανωσιακή επικοινωνία. Προβληματισμοί των Start ups. Η διαχείριση των αλλαγών και η σημασία της στο επιχειρείν. Η δεξιότητα της διαπραγμάτευσης. Μοντέλα ηγεσίας. Αρχές επιχειρηματικού σχεδίου. Ανάπτυξη στρατηγικής. Κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα: σημασία και ρόλος στην περίοδο της κρίσης. Η καινοτομία και η υπευθυνότητα ως μέσο ανάπτυξης των βιώσιμων επιχειρήσεων. Ο ρόλος της συνέργειας στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Μελέτες περίπτωσης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 18
Ασκήσεις μελέτης περίπτωσης (case study) μέσα στην τάξη 6
Αυτοτελής μελέτη 45
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών στην ελληνική και αγγλική 56
Σύνολο Μαθήματος 125

 Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Anderson, D. & Ackerman-Anderson, L. (2010). Beyond Change Management: How to Achieve Breakthrough Results Through Conscious Change Leadership. 2nd ed., Wiley.
 • Babiak, K. & Trendafilova, S. (2011). CSR and environmental responsibility: Motives and pressures to adopt green management practices. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 18, 11-24. 
 • Borzaga, C. & Defourny, J. (Eds.) (2004). The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge.
 • Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (2009). Εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering). Αθήνα: ΕΟΜΜΕΧ. 
 • Groves, K., Vance, C., & Choi, D. (2011). Examining entrepreneurial cognition: An occupational analysis of balanced linear and nonlinear thinking and entrepreneurship success. Journal of Small Business Management, 49(3), 438-466. 
 • Langley, A., Smallman, C., Tsoukas, H. & Van de Ven, A.H. (2013). Process Studies of Change in Organization and Management: Unveiling Temporality, Activity, and Flow. ACAD MANAGE J., 56, 1-13.
 • Porter, M. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14, 15-34.
 • Trott, P. (2002). Innovation management and new product development. London: Prentice Hall.

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Sustainable Development 
 • International Journal of Entrepreneurship and Small Business 
 • Corporate Social Responsibility and Environmental Management
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik